Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Στη Βουλή από το Μεϊκόπουλο οι παράνομες πρακτικές κατάσχεσης ακατάσχετων επιδομάτων

Παρέμβαση Αλ. Μεϊκόπουλου για παράνομες πρακτικές κατάσχεσης ακατάσχετων επιδομάτων

«Γνωρίζετε ότι υπάρχουν καταγγελίες πολιτών στη Μαγνησία αλλά και πανελλαδικά, με βάση της οποίες  οι τράπεζες προβαίνουν σε κατασχέσεις για οφειλές προς το Δημόσιο, δεσμεύοντας ποσά που υπερβαίνουν το ακατάσχετο όριο, δηλαδή, τα 1.250 ευρώ για ποσά τα οποία αφορούν ακατάσχετα εκ του νόμου βοηθήματα;», ανέφερε στην  ερώτηση του προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών ο Βουλευτής Μαγνησίας το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Σύμφωνα με το Βουλευτή, η νομοθεσία ρητά προβλέπει ότι από την κατάσχεση για οφειλές προς το Δημόσιο εξαιρούνται οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά (με τους περιορισμούς που θέτει ο νόμος), αλλά και οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Επίσης, ακατάσχετη είναι η αποζημίωση ειδικού σκοπού που λαμβάνουν εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής.

Όπως ανέφερε ο Βουλευτής, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν γίνει καταγγελίες πολιτών της Μαγνησίας, αλλά και πανελλαδικά, με βάση τις οποίες τραπεζικά ιδρύματα προβαίνουν σε κατασχέσεις για οφειλές προς Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και τα ασφαλιστικά ταμεία, δεσμεύοντας ποσά που υπερβαίνουν το ακατάσχετο όριο, δηλαδή, τα 1.250 ευρώ. Οι εν λόγω καταγγελίες αφορούν  κυρίως δεσμεύσεις ποσών από δηλωμένους ως ακατάσχετους λογαριασμούς και μάλιστα ποσά από  συντάξεις, μισθούς, ασφαλιστικά βοηθήματα και έκτακτα βοηθήματα λόγω αναστολής εργασίας εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Εν μέσω της δύσκολης υγειονομικής συνθήκης που αντιμετωπίζει η χώρα και των εκτεταμένων επιπτώσεων στην ιδιωτική οικονομία και την αγορά εργασίας που οφείλονται σε σημαντικό βαθμό και στους λανθασμένους χειρισμούς της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας, η αυστηροποίηση των κατασχέσεων για οφειλές δημοσίου και μάλιστα η επέκτασή τους σε ποσά και βοηθήματα εκ του νόμου ακατάσχετα, πλήττει δυσβάσταχτα τα ελληνικά νοικοκυριά», τόνισε ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ζητώντας από τον αρμόδιο Υπουργό να παρέμβει άμεσα, ώστε να σταματήσει άμεσα η εν λόγω πρακτική, που παραβιάζει κατάφωρα το νόμο και δυσχεραίνει δυσανάλογα οικονομικά τους πολίτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Καταστρατήγηση της νομοθεσίας για τα ακατάσχετα εις χείρας τρίτων

Σύμφωνα με το αρ. 31 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) σχετικά με τα ακατάσχετα εις χείρας τρίτων: «Εξαιρούνται της κατασχέσεως εις χείρας τρίτων:
Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, τα 4/5 των ημερομισθίων, επιτρεπομένης της κατασχέσεως επί του 1/5 αυτών διά τα προς το Δημόσιον χρέη των δικαιούχων τούτων και το 1/2 των εφ` άπαξ καταβαλλομένων, υπό οιουδήποτε ασφαλιστικού φορέως, βοηθημάτων επί τη εξόδω εκ της Υπηρεσίας ή του επαγγέλματος, επιτρεπομένης της κατασχέσεως επί του 1/2 αυτών διά τα προς το Δημόσιον χρέη των δικαιούχων τούτων».

«Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφ’ όσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός».

Επίσης, με βάση το άρθρο 11 παρ.2 της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α΄/20.03.2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 1 Ν. 4683/2020, εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και τον τοπικό τύπο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν γίνει καταγγελίες πολιτών της Μαγνησίας, με βάση τις οποίες τραπεζικά ιδρύματα προβαίνουν σε κατασχέσεις για οφειλές προς Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και τα ασφαλιστικά ταμεία, δεσμεύοντας ποσά που υπερβαίνουν το ακατάσχετο όριο, δηλαδή, τα 1.250 ευρώ.

Οι εν λόγω καταγγελίες αφορούν  κυρίως δεσμεύσεις ποσών από δηλωμένους ως ακατάσχετους λογαριασμούς σύμφωνα με το νόμο και μάλιστα ποσά από  συντάξεις, μισθούς, ασφαλιστικά βοηθήματα και έκτακτα βοηθήματα λόγω αναστολής εργασίας εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, τα οποία είναι εκ του νόμου ακατάσχετα.

Εν μέσω της δύσκολης υγειονομικής συνθήκης που αντιμετωπίζει η χώρα και των εκτεταμένων επιπτώσεων στην ιδιωτική οικονομία και την αγορά εργασίας που οφείλονται σε σημαντικό βαθμό και στους λανθασμένους χειρισμούς της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας, η αυστηροποίηση των κατασχέσεων για οφειλές δημοσίου και μάλιστα η επέκτασή τους σε ποσά και βοηθήματα εκ του νόμου ακατάσχετα, πλήττει δυσβάσταχτα τα ελληνικά νοικοκυριά.

Επειδή, ο νόμος ορίζει συγκεκριμένα ποια ποσά και βοηθήματα είναι ακατάσχετα, ανεξαρτήτως των ενδεχόμενων οφειλών προς Δημόσιο.

Επειδή, το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανίζονται καταγγελίες για κατασχέσεις τραπεζών για οφειλές προς το Δημόσιο δεσμεύοντας ποσά που υπερβαίνουν το ακατάσχετο όριο, δηλαδή, τα 1.250 ευρώ.

Επειδή, οι εν λόγω κατασχέσεις αφορούν και εκ του νόμου ακατάσχετα ποσά και βοηθήματα.

Επειδή, η χώρα και η οικονομία αντιμετωπίζει μία πρωτόγνωρη και δύσκολη συνθήκη.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν καταγγελίες πολιτών πανελλαδικά, αλλά και στη Μαγνησία, με βάση της οποίες οι τράπεζες προβαίνουν σε κατασχέσεις για οφειλές προς το Δημόσιο, δεσμεύοντας ποσά που υπερβαίνουν το ακατάσχετο όριο, δηλαδή, τα 1.250 ευρώ και ποσά τα οποία αφορούν ακατάσχετα εκ του νόμου βοηθήματα;
  2. Πως προτίθεστε να παρέμβετε, ώστε να σταματήσει άμεσα η εν λόγω πρακτική, που παραβιάζει κατάφωρα το νόμο και δυσχεραίνει δυσανάλογα οικονομικά τους πολίτες;

Ο ερωτών βουλευτής

 Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

x

Check Also

Παρεμβάσεις Αλ. Μεϊκόπουλου για ζητήματα των δικηγόρων

Ζητήματα που αφορούν τους δικηγόρους του Βόλου, αλλά και πανελλαδικά, προώθησε με κοινοβουλευτικές Αναφορές ο ...

«Πάνω από 100 μουσικοί και 1000 σπουδαστές στη Μαγνησία υπονομεύονται από την κυβέρνηση»

Συνάντηση πραγματοποίησε ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος με τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου ...

«Με 20 ελέγχους την μέρα σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση την αισχροκέρδεια»

Διανύουμε τον 21ο μήνα ανατιμήσεων σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης με τους πολίτες να ...